TeamRollen

TeamVerbinding - welke rol heb jij? Klik hier voor de scan!

Teams bepalen in toenemende mate het succes van organisaties; niet alleen in organisatieresultaten, maar zeker ook in een gebleken effectievere persoonlijke ontwikkeling van de teamleden. Samen werken en een goede samenwerking zijn niet vanzelfsprekend. Verschillende krachten zijn van invloed of een team effectief samenwerkt.

De vijf teamrollen

Uit onze jarenlange management- en adviseurservaring is gebleken dat teams die op een succesvolle en geïnspireerde wijze samenwerken steeds vijf rollen in het team aanwezig waren. In onze online vragenlijst worden de vijf rollen en de voorkeursrol zichtbaar gemaakt. Deze rollen blijken aanvullend en ieder vanuit een eigen invalshoek een noodzakelijke bijdrage te leveren om als team effectief te kunnen presteren.

De rollen die in het model worden beschreven sluiten aan bij de vijf vensters op de werkelijkheid, te weten het handelen vanuit: willen, voelen, denken, kunnen en doen. Een tweede dimensie in het model wordt gevormd door de vier factoren die voor de specifieke rol leidend zijn in de richting van de activiteiten en de gebieden van aandacht. Deze vier factoren worden weergegeven op twee assen en staan tegen elkaar. Zo onderscheiden wij een focus gericht op veranderen en deze staat tegenover de focus op beheersen. De derde factor is gericht op relaties en staat tegenover de factor resultaten.

De vijf teamrollen sluiten aan op de vijf vensters en vier factoren. In de teamrol creëren wordt vanuit het denken de verbinding gelegd naar veranderingen. De teamrol stimuleren sluit aan op het voelen en is gericht op de mens. De focus op resultaten komt voort vanuit de teamrol produceren en sluit aan op het doen. Vanuit het kunnen is het teamrol controleren gericht op het beheersen. De laatste teamrol komt voort vanuit het willen en is gericht op het organiseren.  De rollen zijn beschreven als werkwoorden, als symbool voor de wijze waarop gehandeld wordt.

Doe de test en ontdek welke waarde jij en je teamleden hebben voor het team! 

TeamVerbinding

Het TeamVerbinding model is een instrument die het mogelijk maakt om de verschillende rollen binnen het team en het team als geheel te beschrijven en te visualiseren (team). Het geeft inzicht in de voorkeurrol van ieder teamlid, de relaties tussen de teamleden en de mate waarin deze rol vooral naar binnen of naar buiten toe wordt uitgevoerd (verbinding). Daarmee wordt inzichtelijk in welke rollen en in welke richting ontwikkeling van het team wenselijk is (ontwikkeling). De kracht van dit model ligt niet alleen in de beschrijving van de vijf rollen, maar juist ook in de verbinding van deze rollen onderling èn de verbinding van het team met haar omgeving. Juiste deze laatste relatie is bepalend voor het uiteindelijke resultaat!

Welke rol heb jij in het team en welke verbinding maak jij met je teamleden?

Doe de test en ontdek welke rol jij laat zien als het gaat om samenwerken en het samen werken in een team!

TeamWerkt en SherpasProyects

Gerard Grommers en Jakob Zwinderman*

(*) mede schrijver van het boek “No Prima Donna’s”